ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

joszorakozastmagyarul.com

Hatályba lépés ideje: 2019.01.01.

Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cégünk adatai:

Cég neve: Molilla Könyv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 11.

Postacíme: 1011 Budapest, Bem rakpart 26.

Adószáma: 14814837-2-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-921192

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Cég bankszámlaszáma: 1040 0872 5052 6781 7548 1003

IBAN: HU85

Képviselő neve: Kiss Gabriella

Honlap címe: joszorakozastmagyarul.com

E-mail cím: molillakonyv@gmail.com

Telefonszám: +36 30 257 2029

Tárhelyszolgáltató adatai: Név: Closte LLC, Cím: 1603 Capitol Ave. Suite 310 A546 Cheyenne, Wyoming 82001

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk ÁFA körbe tartozik, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁt tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: info@joszorakozastmagyarul.hu
 • Telefonszám: +36 30 257 2029

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.


Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:


Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni ésegyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.


A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.


Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.


Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Molilla Könyv Kft.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

A letöltött anyagok felhasználásának szabályai és feltételei:

PDF dokumentumok

A letöltött PDF dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzők minden jogot fenntartanak.

A letöltött PDF dokumentumok egyéni felhasználás céljából kinyomtathatóak.

Amennyiben a dokumentumokról a szerzők másképp nem rendelkeznek, tilos a dokumentumok tartalmának egészét, illetve egyes részeit bármilyen formában reprodukálni, megváltoztatni, árusítani, terjeszteni, beleértve a CD-n, DVD-n, e-mail-ben és interneten való terjesztést is.

Ha a PDF dokumentumokat abból a célból szeretné kinyomtatni, hogy diákjainak órai tananyagként másolt formában odaadja, külön fénymásolási engedélyt szükséges vásárolnia. Kérjük lépjen velünk kapcsolatba, és megírjuk, mi a teendő ilyen esetben.

MP3 hangfájlok

A letöltött MP3-as formátumú hangfájlok szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzők minden jogot fenntartanak.

A letöltött hanganyag egyéni felhasználás céljából CD-re kiírható.

Tilos a letöltött hanganyag tartalmának egészét, illetve egyes részeit megváltoztatni, sokszorosítani, árusítani, és terjeszteni, beleértve a CD-n, DVD-n, emailen és interneten való terjesztést is. A joszorakozastmagyarul-t semmilyen felelősség nem terheli a hangfelvételek helytelen használata, illetve a velük való bármilyen visszaélés esetén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár a hangfájlokat többféle MP3-as lejátszón is teszteltük, és azok minden általunk kipróbált lejátszón működtek, a különböző lejátszók fájlfeldolgozása miatt nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy a hangfelvételek minden egyes létező audioszoftverrel kompatibilisek.

A letöltés megtörténte után már nem áll módunkban visszatéríteni annak árát, ezért javasoljuk, hogy mielőtt nagyobb mennyiségben tölt le hangfájlokat, győződjön meg arról, hogy lejátszója alkalmas -e az MP3-as felvételek lejátszására. Ezt az alábbi linkre kattintva megteheti.

letöltés

Webshopunkban történő vásárlásakor Ön elfogadja a fenti szabályok és feltételek betartását, melyek megszegése törvénybe ütköző cselekmény, így büntetőjogi felelősséget von maga után.

Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit a szabályok betartására.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

Webshopunk használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a „készlet erejéig” jelzés.


Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.


Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.


A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.


A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok:

Banki átutalás: A fizetés történhet banki átutalással. Miután utalása beérkezett, csomagját postázzuk.

Paypal: A fizetés történhet Paypal átutalással. Miután utalása beérkezett, csomagját postázzuk.

Bankkártyás fizetés: A fizetés történhet bankkártyával. Miután utalása beérkezett, csomagját postázzuk.

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 3-10 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést minden esetben e-mailben jelezzük. A teljesítési határidő a posta ügymenetének is függvénye.

Jogfenntartás és kikötés:

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Cégünk abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Cégünk felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

Külföldi értékesítés:

A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén Általános szerződési feltételeink irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem köteles a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.

Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.

Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik. Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

Cégünk a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. A Fogyasztó/Vállalkozás kérheti a termék külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Cégünk visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

Visszatartási jog:

Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégünk által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Cégünk címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha nem rendelkezik a szerzők által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

Adatkezelési tájékoztató | Adatvédelem

 Milyen céllal jött létre az alábbi adatkezelési tájékoztató?

Az alábbi adatkezelési tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy eleget tegyen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelet alapján.

A Molilla Könyv Kft. mint adatkezelő, kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi határozataiban és rendeleteiben meghatározottak maradéktalan betartására.

A Molilla Könyv Kft. célja, hogy az érintettek személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen végezze. Az Adatkezelési tájékoztató ezt a célt is szolgálja, hogy a természetes személyek számára átlátható legyen, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

A Molilla Könyv Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés és továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Molilla Könyv Kft. rendelkezésére.

felhasználó: weboldal-látogató, az a természetes személy, aki a weboldalt látogatja, a weboldal tartalmát böngészi, a webshopban vásárol, feliratkozik a weboldal hírlevelére és személyes adatait ezekhez a cselekedetekhez önként megadja a Molilla Könyv Kft. részére.

külső szolgáltató: az adatkezelő vagy a weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Molilla Könyv Kft. részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a Molilla Könyv Kft. sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során a Molilla Könyv Kft. külső szolgáltatónak tekinti az érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Milyen adatokat gyűjt a weboldal?

A webshopban történő vásárlás teljesítéséhez, lebonyolításához a szerződés létrejöttéhez és a termékek a vevőhöz való megfelelő eljuttatása érdekében adatokat kérünk és gyűjtünk a webshop vásárlóitól. A weboldal és a webshop vásárlás nélkül is látogatható, és tartalma böngészhető, azonban a látogatóknak ehhez a böngészéshez is el kell fogadniuk a süti, illetve Cookie szabályzatot. A vásárláshoz és/vagy a hírlevél feliratkozáshoz pedig kötelező az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása is.

Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés, Cookie (süti) szabályzat

A webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. Cookie-t (süti) helyez el.

Az adatkezelő weboldalán jelenleg az alábbi típusú Cookie-k (sütik) találhatók:

Az alapvető weboldal felhasználás megkönnyítésére, olyan Cookie-kat használunk például, amelyek segítik a vásárlást az érintett látogatók számára. Segítségükkel a rendszer emlékszik arra, hogy milyen termék került a bevásárlókosárba, illetve arra is, hogy milyen adatok kerültek megadásra a vásárlás során.

A weboldal teljesítményének megfelelő eléréshez, olyan Cookie-k kerülnek felhasználásra, amelyek lehetővé teszik az egyes funkciók elérését. Ilyen Cookie szükséges például a már regisztrált felhasználók bejelentkezéséhez.

A Weboldalon igénybe vesszük a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Az adatkezelő marketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google LLC Google AdWords szolgáltatásait.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok eszközök/beállítások előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja weboldal/webshop egyes funkcióit és elképzelhető, hogy ebből kifolyólag bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Milyen adatok kerülnek felhasználásra, feldolgozásra?

Webshop használata során történő adatkezelés:

Az érintett felhasználóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül az érintett felhasználótól kerülnek felvételre.

A webshop használatához és vásárláshoz az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

keresztnév, vezetéknév

cégnév (opcionális, abban az esetben van rá szükség, ha cégének szeretne számlát kérni

e-mail cím

telefonszám

szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

vásárlások adatai

A visszatérő vásárlóknak lehetőségük van egy saját fiók létrehozására, amelyhez az előzetes regisztrációt követően belépéskor az e-mail címüket és a jelszavukat kell megadniuk.

Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés:

Az érintettre vonatkozó személyes adatok közvetlenül az érintett felhasználótól kerülnek felvételre.

Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából e-mailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk az érintett felhasználónak, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

keresztnév, vezetéknév

e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az adatkezelő részben az érintett felhasználó és/vagy vásárló, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő a weboldal-látogató, ill. felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a látogató IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, jogellenes felhasználás vagy jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében, a weboldal-látogató külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Mindenki, aki a weboldalon megadja adatait, e-mail címét, valamint a regisztráció során megadott egyéb adatait (pl. név, jelszó) ezzel egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Személyes adat jogalapja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján,

felhasználónév: hozzájárulás

email-cím: hozzájárulás

jelszó: hozzájárulás

vezetéknév, utónév: szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

telefonszám: szerződés teljesítéséhez szükséges/hozzájárulás

szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám: szerződés teljesítéséhez szükséges

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám: szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

bankszámlaszám: hozzájárulás/jogi kötelezettség, csak az utalás során a banki tranzakciók között jelenik meg

vásárlások adatai: szerződés teljesítéséhez szükséges

Kérjük, hogy a weboldal-felhasználó és az érintett vegye figyelembe, hogy amennyiben nem adja meg az összes szükséges adatot, amely a webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az adatkezelő nem tud a felhasználóval szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

Személyes adat jogalapja:

keresztnév, vezetéknév: hozzájárulás

e-mail cím: hozzájárulás

Az adatkezelés célja

Az adatok begyűjtésének célja az alábbi négy fő kategóriába sorolható:

A weboldalon és a webshopban a Cookie-k a lehető legjobb vásárlási és felhasználói élmény biztosításának érdekében kerülnek alkalmazásra.

A személyes adatok kezelésének és az érintett vásárló személyes adatainak megadására azért van szükség, hogy a vásárlást és a kapcsolódó szerződést a webshop részéről teljesíteni tudjuk.

Amennyiben a felhasználó, mint érintett vásárló egyértelműen jelezte felénk, hogy beleegyezik abba, hogy hírlevelet vagy egyéb értesítőt küldjünk az érintettnek, akkor ezt megtesszük az érintett által megadott adatokat felhasználva. Azonban az érintett vásárló bármikor leiratkozhat ezekről a hírlevelekről, tájékoztatókról. Ezt megteheti úgy, hogy jelzi nekünk bármelyik elérhetőségen, hogy nem kíván további hírlevelet, értesítőt kapni tőlünk, vagy egyszerűen leiratkozik a hírlevélről a leiratkozás linkre kattintva.

A felhasználónak, érintettnek lehetősége van a webshopban kínált termékek véleményezésére.

Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

A feladataik ellátásához szükséges mértékben az érintett személyes adatai hozzáférhetőek és megismerhetőek az adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek, az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek számára.

A Molilla Könyv Kft. a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a szerződések és utasítások szerint jogosultak eljárni.

A joszorakozastmagyarul.com és joszorakozastmagyarul.hu weboldalak által igénybe vett adatfeldolgozók:

Molilla Könyv Kft. (1115 Budapest, Bánk bán u.11.)

• K & H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

• Jobbágy András ev. (2111 Jókai u. 22/B)

• PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

• Kboss.hu Kft. (szamlazz.hu) (1031 Budapest, Záhony u.7.)

A Molilla Könyv Kft. külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal a Molilla Könyv Kft. együttműködik.

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Molilla Könyv Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

A Molilla Könyv Kft. a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról az adatvédelmi tájékoztató keretében tájékoztatja az érintetteket.

Külső szolgáltatók:

Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)

Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek megfelelésére és az érintett érdekeit és jogait megfelelő módon biztosítják, továbbá védelmet biztosítanak az érintettek személyes adatainak megóvására.

A weboldalon az érintettek személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, kizárólag anonimizált módon.

A Molilla Könyv Kft. minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az érintettek személyes adatai védve legyenek. Kiemelten védve az adatokat a jogosulatlan adatfelhasználástól, az adatok megváltoztatásától, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

Az adatkezelés és adattárolás időtartama

Az érintett felhasználó személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges időtartamig kezeljük.

A személyes adatokat az adatkezelő a webshopban történt vásárlás, több vásárlás esetén, a legutóbbinak a teljesítésétől számított 1 évig kezeli, kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

Ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

Abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben az érintett felhasználó bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

Az adatok tárolási módja elektronikus.

Az érintett felhasználó, vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbi jogok illetik meg az érintettet személyes adatai tekintetében:

Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.

Ennek alapján az adatkezelő tájékoztatja érintettet arról, hogy rá vonatkozóan pontosan milyen adatot kezel.

A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbadja, amennyiben:

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződésen alapul

az adatkezelés automatizált módon történik.

Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az adatkezelő által tárolt adata megváltozott vagy már nem aktuális.

Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték, vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.

Az érintett kérheti adatkezelésének korlátozását

amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett nem akarja az adatok törlését;

ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló előzetesen érintett által regisztrált profilalkotást is. Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az érintett a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezelheti.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslatok

Fenti jogainak megsértése esetén érintett jogosult jogorvoslatért fordulni az adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Az adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Fenti jogainak megsértése esetén érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

Jogsérelem esetén érintett jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést, illetve sérelemdíjat követelni.

 2020-12-06.