A joszorakozastmagyarul.hu weboldal és a webshop üzemeltetője a Molilla Könyv Kft.

Molilla Könyv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u.11.

Levél cím: 1015 Budapest, Bem rkp 26.

Telefon: +36 30 387 05 71

Cégjegyzékszám:  01-09-921192

Adószám: 14814837-2-43

Bankszámlaszám: K&H  10400872-50526781-75481003

A letöltött anyagok felhasználásának szabályai és feltételei

Aki a joszorakozastmagyarul.com weboldalról bármilyen terméket letölt (PDF és MP3 hangfájlok), beleértve az ingyenesen hozzáférhetőeket is, elfogadja a következő feltételek, illetve szabályok betartását.

PDF dokumentumok

A letöltött PDF dokumentumok szerzői joga a szerzők tulajdona. A szerzők minden jogot fenntartanak.
A letöltött PDF dokumentumok egyéni felhasználás céljából kinyomtathatóak.
Amennyiben a dokumentumokról a szerzők másképp nem rendelkeznek, tilos a dokumentumok tartalmának egészét, illetve egyes részeit bármilyen formában reprodukálni, megváltoztatni, árusítani, terjeszteni, beleértve a CD-n, DVD-n, e-mail-ben és interneten való terjesztést is.

Ha a PDF dokumentumokat abból a célból szeretné kinyomtatni, hogy diákjainak órai tananyagként másolt formában odaadja, külön fénymásolási engedélyt szükséges vásárolnia. Kérjük lépjen velünk kapcsolatba, és megírjuk, mi a teendő ilyen esetben.

MP3 hangfájlok

A letöltött MP3-as formátumú hangfájlok szerzői joga a szerzők tulajdona. A szerzők minden jogot fenntartanak.

A letöltött hanganyag egyéni felhasználás céljából CD-re kiírható.

Tilos a letöltött hanganyag tartalmának egészét, illetve részeit megváltoztatni, sokszorosítani, árusítani, és terjeszteni, beleértve a CD-n, DVD-n, emailen és interneten való terjesztést is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár a hangfájlokat többféle MP3-as lejátszón is teszteltük, és azok minden általunk kipróbált lejátszón működtek, a különböző lejátszók fájlfeldolgozása miatt nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy a hangfelvételek minden egyes létező audioszoftverrel kompatibilisek.

A letöltés megtörténte után már nem áll módunkban visszatéríteni annak árát, ezért javasoljuk, hogy mielőtt nagyobb mennyiségben tölt le hangfájlokat, győződjön meg arról, hogy lejátszója alkalmas -e az MP3-as felvételek lejátszására. Ezt az alábbi linkre kattintva megteheti.

letöltés

Általános tudnivalók

A joszorakozastmagyarul-t semmilyen felelősség nem terheli a hangfelvételek helytelen használata, illetve a velük való bármilyen visszaélés esetén.

A joszorakozastmagyarul fenntartja magának a jogot, hogy a szabályokat és feltételeket megváltoztassa annak érdekében, hogy azok a Szerzői jogok szabályozásának teljes mértékben megfeleljenek. A joszorakozastmagyarul fenntartja magának a jogot, hogy a jelenlegi technikai és pénzügyi feltételeken változtasson a szerzői jogok nagyobb védelme érdekében.

Webshopunkban történő vásárlásakor Ön elfogadja a fenti szabályok és feltételek betartását, melyek megszegése törvénybe ütköző cselekmény, így büntetőjogi felelősséget von maga után.

Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit a szabályok betartására.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | ADATVÉDELEM

 

Molilla Könyv Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 11.) mint adatkezelő kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi határozataiban és rendeleteiben meghatározottak maradéktalan betartására.

 

A Molilla Könyv Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A fentiek alapján a Molilla Könyv Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 

 1. Az Adatkezelő neve és székhelye, fogalmak

 

 

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

1.1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

1.3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.5. Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Társaság rendelkezésére..

1.6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Társaság részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a Társasággal sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során a Társaság Külső szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

1.7. Tájékoztató: a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója, a www.joszorakozastmagyarul.hu weboldal és webshopra vonatkozóan.

Az Adatkezelő neve: Molilla Könyv Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-921192

Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Fővárosi Cégbíróság

Adószáma:  14814837-2-43

Telefon: +36 30 387 05 71

Email: molillakonyv@gmail.com

 

 1. A kezelt adatok fajtái és forrása

 

2.1 Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

 

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

 

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

 

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

 

Az Adatkezelő marketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google LLC Google AdWords szolgáltatásait.

 

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

 

2.2 Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

felhasználónév

email-cím

jelszó

vezetéknév, utónév,

telefonszám

szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

bankszámlaszám

vásárlások adatai.

 

2.3 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

 Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából e-mailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

felhasználónév

email-cím

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a Webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

3.1.A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.2. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

3.3.Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A 2.2 pontban foglalt adatkezelés során

3.4.Személyes adat jogalapja

felhasználónév: hozzájárulás

email-cím: hozzájárulás

jelszó: hozzájárulás

vezetéknév, utónév: szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

telefonszám: szerződés teljesítéséhez szükséges/hozzájárulás

szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám: szerződés teljesítéséhez szükséges

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám: szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

bankszámlaszám: hozzájárulás/jogi kötelezettség

vásárlások adatai: szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

 

A 2.3 pontban foglalt adatkezelés során

3.5.Személyes adat jogalapja

felhasználónév: hozzájárulás

email-cím: hozzájárulás

 

 1. Az adatkezelés célja

 

4.1 Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tegye, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

4.2 Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban.

4.2.  Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, e-mail útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó, ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.

 

 1. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

 

5.1. Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

 

5.2. Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

A Társaság a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Társaság ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Társaság hozzájárulásával jogosultak. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.
A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Molilla Könyv Kft. (1115 Budapest, Bánk bán u.11.)
  • K & H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
  • Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22. 5 em.)
  • PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  • Kboss.hu Kft. (szamlazz.hu) (1031 Budapest, Záhony u.7.)

 

A Társaság Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a Társaság együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
A Társaság a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.
Külső szolgáltatók:

 • Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)
 • Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
 • Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

5.3. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

5.4. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.5. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

5.6. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

 

 1. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

 

6.1.      Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

6.2.      A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a – teljesítésétől számított 1 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

6.3       Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

6.4       Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

 

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

7.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

 1. a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.

Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték, vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.

Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

 1. Jogorvoslatok

 

8.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

8.2. Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

8.3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

8.4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést, illetve sérelemdíjat követelni.

 

 1. május 24.

|